Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor

Allmänna affärsvillkor

Allmänna villkor för försäljning och leverans till återförsäljare samt utförande av service på produkter från GEZE Sverige

§ 1 Särskilda definitioner

Med Teknisk Dokumentation avses varje form av tekniska upplysningar, ritningar, bilder och annat material, som GEZE överlåter till KUND, oavsett om materialet överlåts i fysisk, elektronisk eller annan form.

§ 2 Uppgifter och Teknisk Dokumentation

Alla uppgifter och upplysningar om vikt, dimensioner, kapacitet, priser samt tekniska och andra data i GEZEs marknadsföringsmaterial, inklusive kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor etc. ska inte uppfattas som några garantier utan är endast uppskattningar och inte exakta uppgifter.

Teknisk Dokumentation får inte utan samtycke från GEZE användas till annat än föremålet för transaktionen och får inte utan GEZEs skriftliga samtycke kopieras, reproduceras, överlämnas eller framföras till tredjeman.

§ 3 Konstruktionsändringar

GEZE förbehåller sig rätt att utan föregående meddelande till KUND företa sådana ändringar i konstruktion, val av material, utförande mm., som GEZE finner nödvändiga. GEZE är dock skyldigt att säkra att ändringarna inte orsakar försämring i produkters kvalitet, kapacitet och väsentliga bruksegenskaper. Gjorda ändringar berättigar inte KUND till någon form av ersättning.

§ 4 Transportomkostnader och riskens övergång

Försäljning sker från fabrik eller försäljningsställe. KUND ska bära alla omkostnader och risker förknippade med transport av produkter från GEZEs fabrik respektive försäljningsställe (Ex Works). Transporten ska försäkras av KUND.

Stycke 1 är även tillämplig om leverans sker från GEZEs underleverantörer varvid underleverantörens försäljningsställe ska gälla istället för GEZEs fabrik eller försäljningsställe.

§ 5 Priser, fakturering och betalning

Geze äger rätt att justera priser i offerter och prislistor om valutakursen, som priserna baseras på, ändras mellan beställning och leverans med minst +/-3 %. GEZE fakturerar efter leverans av produkterna. KUND fakturerar efter utförd service.

Fakturorna förfaller till betalning inom 30 dagar från fakturadatum om inte annat är avtalat. Betalning ska ske till av GEZE anvisat konto. Betalar KUND inte i rätt tid är GEZE berättigat till dröjsmålsränta från förfallodagen till dess betalning sker i enlighet med räntelagen.

§ 6 Återtagandeförbehåll

Sålda produkter inklusive tillbehör förblir GEZEs egendom till dess full betalning har skett.

§ 7 Dröjsmål

GEZE ska efter beställning ange uppskattad leveranstidpunkt. Finner GEZE att angivna leveranstidpunkt inte kommer att hållas, ska GEZE ge KUND skriftligt meddelande härom med upplysning om ny förväntad leveranstidpunkt. KUND ska under sådana förhållanden inte kunna göra gällande att det föreligger dröjsmål med leverans.

GEZE åtar sig inte något ansvar för KUNDs direkta eller indirekta förluster i anledning av dröjsmål, med undantag för det fall att förseningen beror på grov vårdslöshet. GEZEs ersättningsansvar på grund av dröjsmål kan inte heller under några förhållanden överstiga köpebeloppet för den produkt som dröjsmålet avser. Om förseningen kan anses väsentlig är KUND dock berättigat att häva köpet.

§ 8 Retur av produkter

Produkter tas bara i retur efter överenskommelse. Vid överenskommen retur äger GEZE rätt att fakturera KUND ett belopp om 20 procent av Produktens pris.

§ 9 Reklamation, fel och ansvarsbegränsning

KUND är skyldig att skyndsamt hos slutkunden avhjälpa fel vid utförande av Service. KUND ansvarar, parterna emellan för skada som KUND orsakat slutkund genom försummelse.

KUND får inte åberopa att produkten är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom 10 dagar efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Reklamerar KUND inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet. Reklamation ska ske skriftligt och eventuella bristfälliga delar ska efter anmodan sändas till GEZE för inspektion varvid KUND ska stå fraktkostnaden.

GEZE åtar sig att under en period på 24 månader efter leverans, inom skälig tid företa omleverans eller reparation efter eget val, om KUND visar att det föreligger fel i produkterna och reklamerar inom den tid som anges ovan. Om KUND, helt eller delvis, själv företar reparation av produkten har GEZE inga åtaganden mot KUND. För nya delar, som är infogade i samband med reparationer enligt st 1, löper reklamationstiden ut samtidigt med reklamationstiden enligt st

1.

GEZEs förpliktelser enligt st 1 omfattar inte tillfällen där fel beror på att  produkterna inte är monterade, fackmannamässigt underhållna eller använda fullt överensstämmande med GEZEs föreskrifter, felaktigt eller icke indamålsenligt bruk, ändringar eller tekniska ingrepp företagna utan GEZEs skriftliga samtycke, eller extraordinär klimatpåverkat etc. Om reparation eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får KUND kräva prisavdrag. KUND har vidare rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig. GEZE påtar sig dock inte något ansvar för indirekta skador eller följdskador, såsom driftsstopp och förlorad vinst. GEZEs ersättningsansvar kan inte heller under några förhållanden överstiga köpebeloppet för den produkt som är felaktig.

§ 10 Avtalsbrott

Båda parter har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och kräva ersättning vid grova eller upprepade brott mot avtalsvillkoren från den andra parten. Om en av partnerna vill åberopa avtalsbrott ska parten meddela den andra parten skriftligen, senast inom tio dagar efter det att den första parten fått kännedom om den omständighet som utgör avtalsbrottet och – vid första tillfället, då avtalsbrottet kan avhjälpas – ge denne högst tio dagar för att rätta till felet. Om parten trots ovan nämnda förfarande underlåter att rätta till felet har den andra parten rätt att häva avtalet utan ytterligare varsel.

Part har även rätt att omedelbart häva avtalet om den andra parten (i) ställer in betalningarna eller lämnar in ansökan om företagsrekonstruktion alternativt försätts i konkurs (ii) bryter mot tystnadsplikten eller (iii) avtalade bestämmelser om företräde.

§ 11 Ansvarsfrihet - force majeure

Följande omständigheter medför ansvarfrihet för parterna om de förhindrar avtalens fullgörande eller gör fullgörandet orimligt betungande: arbetskonflikt, strejker, lockout och annan omständighet som parterna inte råder över, såsom men inte begränsat till, brand, krig, mobilisering eller oförutsedd militärinkallelse, offentliga avgifter, beslagtagning, valutarestriktioner, uppror och oroligheter, fel på transportmedel, fel i överföringen av ström, vatten och andra försörjningskällor, allmän varuknapphet, större personaluppsägning, samt fel med eller försening av leverans från underleverantörer.

Den part, som vill göra gällande ansvarfrihet eller force majeure ska utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten om händelsens uppkomst och upphörande.

Båda parter har rätt att genom skriftligt meddelande häva avtalet, när avtalets uppfyllelse blivit omöjliggjort på grund av de i stycke 1 nämnda omständigheterna.

§ 12 Tystnadsplikt

Båda parter förbinder sig att under avtalstiden och ett år därefter, iaktta ovillkorlig tystnadsplikt avseende samtliga avtal mellan parterna samt om övriga kommersiella och/eller tekniska förhållanden hos den andre parten, som de kan få kännedom om i samband med samarbetet och som inte omedelbart är offentligt tillgängliga, eller som det ligger i sakens natur att behandla förtroligt.

Överträdelse av tystnadsplikten medför ersättningsansvar.

§ 13 Tillstånd

KUND har ansvar för att de för leveransens genomförande nödvändiga tillstånden inhämtas och betalar kostnaden härför.

§ 14 Övrigt

KUND är skyldig att i efterföljande omsättningsled tillbörligt lämna instruktioner om de levererade produkternas egenskaper, i den omfattning de inte med fog kan förutsättas kända och i övrigt förse förpackningar, instruktionsböcker etc. med nödvändiga beskrivningar och varningstexter.

§ 15 Lagval och laga domstol

Avtalet regleras av svensk rätt och eventuella tvister med anledning avtalet ska avgöras av allmän domstol i den ort där GEZE har sitt säte.

 
top